Päätöksenteko seurakunnassa

Seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. "Kokonaiskirkon" tasolla päätetään monista asioista. Kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys määrittävät puitteet, missä rajoissa toiminta järjestetään. Kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Tämä usko on tarkemmin esitelty uskontunnustuksissa ja luterilaisissa tunnustuskirjoissa.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan jäsenillä on päätösvalta seurakunnan asioihin. Joka neljäs vuosi jäsenet äänestävät vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet käyttämään seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toiminkertomuksen. Se päättää tuloveroprosentin suuruuden, seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenten valinnasta, seurakunnan kiinteistöjen rakentamisesta sekä hautausmaiden perustamisesta. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsee kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon varapuheenjohtajan ja viisi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, johtaa sen toimintaa, hoitaa taloutta ja omaisuutta sekä muutenkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee myös kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee sen päätökset täytäntöön.

Johtokunnat ja vastuuryhmät

Kirkkovaltuusto asettaa johtokunnat ja nimeää niihin jäsenet. Niiden rooli on merkittävä asioiden valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa. Puolangalla toimii diakoniatyön- ja lähetystyön johtokunnat.
 
Kirkkoneuvosto voi asettaa ja valita vastuuryhmiä. Näitä toimii aikuis- ja musiikkityössä sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Vastuuryhmät toimivat työntekijöiden tukena valmistelussa ja täytäntöönpanossa.